Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου(Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.) αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος 4483/31-7-17 (ΦΕΚ Α’107) για τη ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών προς τις ΔΕΥΑ, με την υπ' αριθμ.121/2017 απόφαση του Δ.Σ. δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς αυτή να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
1) Η ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι 30/11/17, και αφορά οφειλές οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι και
30/09/2017, οι δε οφειλέτες δικαιούνται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ. Ε. Δ. Ε.
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, όπως παρακάτω:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε)αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απ αλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2) Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.
3) Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση
όργανα της παραγράφου 2
του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
4) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι
μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των είκοσι (20) ευρώ.
5) Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση,διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
6) Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση α
υτής με μηνιαία
προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να
καταβληθεί.
7) Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις
υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απα
λλαγή κατά ποσοστό επί του
εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο
με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με
αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της
παραγράφου
3.
8) Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά τη ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
9) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους της
οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρο
ς αυτό.
10) Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή
του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση
επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομο
θεσία μέτρα,
εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της
τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β)έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
11) Οι τρέχοντες λογαριασμοί τηλεθέρμανσης αλλά και τα τέλη σύνδεσης ή οποιαδήποτε άλλη οφειλή θα πρέπει να εξοφλούνται μέχρι την λήξη προθεσμίας πληρωμής
τους, διαφορετικά θα γίνεται άμεσα διακοπή της παροχής της Τ/Θ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού και στο Ταμείο της Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α. (τηλ. 23860/23125, 23860/20063).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.