ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 1.912.635 € για τη χρηματοδότηση Δράσεων Στήριξης Υπηρεσιών Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.Η δράση αφορά στη στήριξη της λειτουργίας Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), οι οποίες έχουν την ευθύνη για την παροχή καθολικής, προσβάσιμης, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και ανθρωποκεντρικής φροντίδας υγείας υψηλής ποιότητας. Κάθε ΤΟΜΥ συγκροτείται ώστε να παρέχει υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (πρόληψη, προαγωγή και αγωγή υγείας, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση) σε άτομα, οικογένειες και στην κοινότητα και είναι το βασικό κύτταρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με στόχο τη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας, με ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 01/02/2019 μέχρι 01/04/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ