ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερομένους που υπέβαλαν αίτηση ένταξης:
Ø στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
Ø στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, ότι αναρτήθηκαν οι αποφάσεις των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘ637ΛΨ-Δ4Υ, ΨΔ527ΛΨ-ΘΘΠ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (www.pdm.gov.gr).
1. Από το σύνολο των 1.079 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κρίθηκαν επιλέξιμες και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης οι πεντακόσιες εβδομήντα (570) αιτήσεις φυσικών/νομικών προσώπων της Δράσης 4.1.1, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 30.417.210,69€ και οι τριάντα δύο (32) αιτήσεις της Δράσης 4.1.3, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 860.351,14€. Τριακόσιες πενήντα εφτα (357) αιτήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας αλλά δεν καλύπτονται από το όριο πίστωσης για τη Δράση 4.1.1.
2. Μη επιλέξιμες κρίθηκαν εκατόν έντεκα (111) αιτήσεις της Δράσης 4.1.1 και είκοσι δύο (22) αιτήσεις της Δράσης 4.1.3.
3. Σε ό,τι αφορά στα συλλογικά σχήματα, είκοσι πέντε (25) κρίνονται δικαιούχοι στη Δράση 4.1.1 συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 6.561.051,30€, ενώ εφτά (7) δεν επιλέγονται για στήριξη στη Δράση 4.1.1 και τρεις (3) στη Δράση 4.1.3.
Προκειμένου να ενημερωθεί ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του για τα αναλυτικά αποτελέσματα, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ή κατά περίπτωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων και για τις δύο δράσεις μέσω του ΠΣΚΕ, από 30/01/2020 έως και 02/03/2020.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΦΩΤΟ -VIDEO)