Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ, ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ, ΖΑΖΑΡΗ, ΠΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΛΧΙΚΗΣ, ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής, Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, στις λιμνοδεξαμενές Βεύης & Αμμοχωρίου και στον ποταμό Σακουλέβα του Νομού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων
Η απόφαση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 16 / 04 / 2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 7705 / 65476
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛ_ΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Προς: όπως ο Πίνακας Διανομής
Ταχ. Δν/ση : Πτολεμαίων 1, Διοικητήριο
Πληροφορίες : Νικολαΐδης Χ.
Τηλέφωνο : 2385350545
Fax : 2385350539
Τ.Κ. : 53100
Θέμα : « Απαγόρευση αλιείας στις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη, Πετρών, στις τεχνητές λίμνες φραγμάτων Κολχικής, Παπαδιάς και Τριανταφυλλιάς, στις λιμνοδεξαμενές Βεύης & Αμμοχωρίου και στον ποταμό Σακουλέβα του Νομού Φλώρινας, στα πλαίσια αναπαραγωγής ιχθύων ».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Π . Ε . Φ Λ _ Ρ Ι Ν Α Σ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων
Υπ. Γεωργίας και Νομικών Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»
2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των
λιμνών και ποταμών και προστασίας αυτών»
3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των
προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους
Νομάρχες»
4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας,
ρύθμισης θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
8. Την σχετική εισήγηση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με την
οποία είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας για την προστασία της
αναπαραγωγής των ιχθύων.
9. Την υπ’ αρ. 546/11-4-18 εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου
Πρεσπών και την υπ’ αρ. 7129/60149/4-4-18 εισήγηση του Αλιευτικού
Συλλόγου Αετού Λιμνοχωρίου
Αποφασίζουμε

1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την
προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :
Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2018
και ώρα 09.00 πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.
Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 30η Απριλίου 2018 και
ώρα 09.00 πρωινή, έως και 01η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.
πρωινή.
Πετρών, κατά το χρονικό διάστημα από 23η Απριλίου 2018 και ώρα 12.00
μεσημβρινή, έως και 04η Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.
Φράγμα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστημα 23η Απριλίου 2018 ώρα 09.00
πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.
Φράγμα Τριανταφυλλιάς, κατά το χρονικό διάστημα 23η Απριλίου 2018 ώρα
09.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00 πρωινή.
Φράγμα Παπαδιάς σύμφωνα με τα υπ’ αρ. 4499/30-6-2010 και 509/01-02-
2011 έγγραφα της ΔΕΗ, απαγορεύεται η αλιεία καθολικά στον ταμιευτήρα του
φράγματος Παπαδιάς, με κάθε μέσο και εργαλείο.
Λιμνοδεξαμενές Βεύης και Αμμοχωρίου, κατά το χρονικό διάστημα 23η
Απριλίου 2018 ώρα 09.οο πρωινή, έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00
πρωινή.
Σακουλέβας ποταμός σε όλο το μήκος του, κατά το χρονικό διάστημα 23η
Απριλίου 2018 ώρα 09.00 πρωινή έως και 10η Ιουνίου 2018 και ώρα 09.00
πρωινή.
2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να
μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους
εργαλεία στα σπίτια τους.
3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία όπου
υπάρχει Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών
του Νομού για τις περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70, Ν. 1740/87 και 2040/92.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.