Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ κ.κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο,
 τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας μας. 
Ἀγαπητοί μου Ἀνερχόμενοι στὴν μεγαλειώδη κλίμακα τῶν θαυμασίων γεγονότων τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου μας ἀξιωνόμαστε νὰ φθάσουμε καὶ στὰ ἅγια Υῶτα ἢ τὰ Θεοφάνειά Σου. Ἕνας μεγαλειώδης κρίκος στὴν κένωσι καὶ συγκατάβασι τοῦ Κυρίου εἶναι καὶ τὸ βάπτισμά Σου στὸν Ἰορδάνη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη. Εἶναι συγκατάβασι, διότι: ἕνα φτωχὸ λυχνάρι μὲ ἐλάχιστο φῶς, ὁ Πρόδρομος, προηγεῖται καὶ φωτίζει τὸν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης. Ἡ αὐγὴ ποὺ βρίσκεται ἀνάμεσα στὸ σκοτάδι καὶ στὸ φῶς, φωτίζει τὸν ὁλόλαμπρο Ἥλιο. Ὁ Πρόδρομος δείχνει μὲ τὸ χωμάτινο δάχτυλό του τὸν Ἀμνό, τὸν Τἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὁ πάμπτωχος φίλος προηγεῖται ἀπὸ τὸν Νυμφίο, «ποὺ εἶναι ὁ ὀμορφότερος ἀπὸ ὅλους τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων». Σὸ χωμάτινο χέρι τοῦ δούλου ἁπλώνεται καὶ ἀγγίζει τὴν ἀκήρατο κεφαλὴ τοῦ Δεσπότη τοῦ σύμπαντος. «Αὐτὸν εἶδαν τὰ νερὰ καὶ φοβήθηκαν. Σαράχθηκε ἡ ἄβυσσος, σὰν νὰ ἄκουσε μεγάλη βοὴ νερῶν. Ἀκόμη καὶ τὰ σύννεφα ἔκραξαν ἀπὸ τὸν φόβο τους». Σρόμαξε ὁ προφήτης καὶ Πρόδρομος. Ὅταν εἶδε ἐνώπιόν του τὴν συγκατάβασι τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς. Σὸν Φριστὸ νὰ ζητᾶ βάπτισμα, ποὺ ἦταν γιὰ ἄφεσι ἀνθρωπίνων ἁμαρτιῶν. ΢ὰν ἐκπρόσωπος δὲ τῶν τέκνων τοῦ Ἀδὰμ λέγει, «ἐγὼ ἔχω ἀνάγκη νὰ βαπτισθῶ ἀπὸ σένα καὶ ΢ὺ ἔρχεσαι σὲ μένα;». Κι ὅμως ὁ Φριστὸς ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ΢ ΦΛΩΡΙΝΗ΢, ΠΡΕ΢ΠΩΝ & ΕΟΡΔΑΙΑ΢ 531 00 ΦΛΩΡΙΝΑ Τηλέφ.: 23850/28.860, Τηλεομοιότ.: 23850/28.863 Ἀριθμ. Πρωτ.: 1492 2 προχωρῆ πρὸς τὴν συγκατάβασι καὶ βαπτίζεται, ὅπως καὶ στὴν τελικὴ ποὺ εἶναι ἡ ΢ταύρωσί του. Μὲ 24 μεγαλειώδεις ἀναφορὲς τοῦ Πατριάρχου ΢ωφρονίου ὑπογραμμίζεται τὸ μεγάλο γεγονός, ποὺ ἔγινε σήμερα. Λέγεται τοῦτο σήμερα ἐδῶ στὴν τέλεσι τοῦ ἁγιασμοῦ μας καὶ θὰ εἰπωθῆ συγχρόνως σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας. Πόσο πολύτιμο εἶναι αὐτὸ τὸ σήμερα τῆς Ἐκκλησίας μας, ποὺ βαδίζει εὐεργετικὰ μέσα στὸν κόσμο ὄχι ὡς τὸ πιὸ ὑπέροχο μουσεῖο, ἀλλὰ σὰν μία διαρκὴς πηγὴ ζωῆς αἰωνίου; Λέγει ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος, ὅτι στὴν Ἐκκλησία μας ἐκπληρώνεται ἡ προφητεία, «πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα». Γιαὐτὸ τονίζεται ὅτι ὁ ἁγιασμὸς τῆς ἡμέρας αὐτῆς εἶναι ἕνα διαρκὲς σήμερα. Ὅπως ἦταν παρὼν καὶ ζωντανὸς κατὰ τὴν πρώτη ἡμέρα, ποὺ συνέβη τὸ ἱστορικὸ γεγονός, ἔτσι εἶναι καὶ σήμερα ἐνώπιόν μας, ἀλλὰ θὰ εἶναι καὶ στοὺς αἰῶνες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος συνδέει τέλεια τὴν πρώτη Ἐπιφάνεια τοῦ Φριστοῦ μας, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα μὲ τὴν δεύτερη. Ἡ μία εἶναι ἡ παροῦσα καὶ ἡ δεύτερη εἶναι ἡ μέλλουσα. Ὅσο γεγονὸς εἶναι ἡ παροῦσα, τὴν ὁποία ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία μας, ἄλλο τόσο γεγονὸς θὰ εἶναι καὶ ἡ μέλλουσα. Ἡ πρώτη ἐγγυᾶται τὴν βεβαιότητα τῆς δευτέρας. Λέγει στὸν Σῖτο. «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, ποὺ χαρίζει σωτηρία σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴ μᾶς διδάσκει νὰ ἀρνηθοῦμε τὴν ἀσέβεια καὶ ὅλες τὶς κοσμικὲς ἐπιθυμίες καὶ νὰ ζήσουμε στὴν παροῦσα ζωὴ μὲ σωφροσύνη, μὲ ἁγιότητα καὶ μὲ εὐσέβεια». Ὅταν ζήσουμε κατ’ αὐτὸν τὸν ἅγιο τρόπο τὴν πρώτη Ἐπιφάνεια στὴν παροῦσα ζωή, τότε μὲ χαρὰ «θὰ ἀναμένουμε νὰ ἔλθη καὶ ἡ εὐλογημένη ἐλπίδα καὶ ἡ Ἐπιφάνεια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος μας Ἰησοῦ Φριστοῦ». Πόση μακαριότητα ἀναμένει τὶς ἀτελεῖς ὑπάρξεις μας σὲ κεῖνο τὸ αἰώνιο πανηγύρι τῶν πρωτοτόκων; Σότε, στὴν δευτέρα Ἐπιφάνεια, τὶ θὰ ἰδοῦν καὶ τὶ θὰ ἀπαντήσουν οἱ αἱρετικοὶ καὶ ὅσοι ἀρνοῦνται τὴν θεότητα «τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος μας Ἰησοῦ Φριστοῦ;». 3 Ἀγαπητοί μου. Ἡ μεγάλη τιμὴ ποὺ γίνεται σὲ ὅλους μας νὰ συμμετέχουμε καὶ νὰ ἐμβολιαζώμαστε μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας τοῦ Φριστοῦ δημιουργεῖ στὸν καθένα καὶ τὴν εὐθύνη νὰ εἶναι ἀκέραιος ἐνώπιόν Σου. Ὁ ἁγιασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων νὰ μὴν εἶναι ὑπόθεσι μόνο τῆς σημερινῆς γιορταστικῆς ἡμέρας, ἀλλὰ νὰ εἶναι καθημερινὴ μέριμνα στὴ ζωή μας. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ζήσουμε αἰώνια καὶ τὴν δεύτερη Ἐπιφάνειά Σου. «Ἔτσι θὰ εἴμαστε πάντοτε μαζὶ μὲ τὸν Κύριο». Ἀμήν. Μὲ ἑόρτιες εὐχὲς γιὰ τὸν προσωπικό μας ἁγιασμὸ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.