ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Με 61 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής). Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
Έγκριση ή μη του από 24/01/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών
Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων που θα μετέχουν σε κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους
Έγκριση συγκρότησης τριμελών επιτροπών: Α) Διαπίστωσης επισκευής μηχανημάτων (αναγκαιότητα) – αποκατάστασης βλαβών για το έτος 2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Β) 1. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων 2. Οριστική - Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.
Έγκριση συγκρότησης επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών - τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 2) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 3) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017
Έγκριση τροποποίησης νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μα-θητών σχολικού έτους 2016-2017 β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης
Επανέγκριση της απόφασης 2408/2016 27-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του τμήματος 8 της ομάδας 3 «Μεμονωμένες Διαδρομές» δρομολόγιο Δεσκάτη - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γρεβενών με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα της υπ. αριθμ. 6/2016 διακήρυξης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 στον προσωρινό μειοδότη.
Έγκριση ή μη του από 23-01-2017 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017.
Έγκριση ή μη του από 26/01/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017.
Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Τροποποίησης σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 – 2017 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» συνολικού προϋπολογισμού 430.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2017.
Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Αυτόματος Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € (συμπ. ΦΠΑ).
Έγκριση του Πρακτικού Νο 6 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 23-1-2017 για νέο δρομολόγιο που προέκυψε μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 5/2016) και ύστερα από το αρ. πρωτ. 27/10/19-1-2017 νέο αίτημα του 2ου 6/ΘΔημοτικού Σχολείου Αμυνταίου για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ενός μαθητή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το Ν. 4415/16 (άρθρο 63) ΦΕΚ 159/6-9-2016.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων της υπηρεσίας εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. Έτους 2018 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016-2017).
Έγκριση δαπάνης ποσού 133,00€ για την πληρωμή των υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016.
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κατανομών ενταγμένων έργων από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης.
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Γρεβενών.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση δαπάνης για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)» Π.Ε. Κοζάνης
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
Έγκριση δαπάνης για την παρουσία της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην συμμετοχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου / Ελιάς.
Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» του ΠΕΣ Ξινού Νερού που θα πραγματοποιηθεί στις 16.23.24.25.26 και 27 Φεβρουαρίου 2017 στο Ξινό Νερό.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (7) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017.
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017.
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 32 παρ. 2, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.
Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.
Έγκριση ορισμού υπολόγου για την παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)».
Έγκριση νέων δρομολογίων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση συμπλήρωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. με αριθμό 1639/2016 για την παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 και αφορούν τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 22/8/2016.
Έγκριση πρωτοκόλλων παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2015-2016 (Τμήμα Ι Κοζάνης)».
Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) ΣΤΟ Αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης.
Έγκριση συνδιοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 στην Π.Ε. Γρεβενών.Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης ΟικονομικώνΠεριφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ