Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στην πρόκηρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη και των επιχειρήσεων προχωράει ο Δήμος Φλώρινας.  Ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί: Βουλευτής Αιρετός της Περιφέρειας. Επίσης: Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι: δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι κοινότητα καθώς και Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των Δήμων με οποιαδήποτε σχέση και αν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες στους δήμους όπου υπηρετούν.  Η διαδικασία των αιτήσεων έχει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί  με δια ζώσης ψηφοφορία στο Δημαρχείο Φλώρινας, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00΄. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, μέχρι και την ημέρα και ώρα έναρξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται παραπάνω. 

Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από:

§ αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

§ υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου θα αναφέρεται ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 4555/2019 καθώς και

§ κάθε άλλο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ενισχύει την υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Φλώρινας.

Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Διαδικασία επιλογής

Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των επί των πραγματικά παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.

Διάρκεια θητείας

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών η οποία λήγει στις 31-12-2023. Ωστόσο είναι επιτρεπτή η ανάκληση του Συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την ίδια διαδικασία και την ίδια πλειοψηφία.

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (επιγραμματικά)

Ø Διαμεσολάβηση - Διερεύνηση καταγγελιών

Ø Υποβολή ειδικών προτάσεων

Ø Δημοσίευση Ετήσιας Έκθεσης

Ο Συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγομένων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών του προσώπων και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους και ότι άλλο περιγράφεται αναλυτικά στην σχετική Εγκύκλιο 1, ΑΠ:661/07-01-2020- (ΑΔΑ:Ω82Μ46ΜΤΛ6-ΩΤ2) του ΥΠ.ΕΣ.

Η ισχύς της παρούσης Προκήρυξης καταλαμβάνει και τις δύο ψηφοφορίες που προβλέπει ο νομοθέτης για την επιλογή του Συμπαραστάτη. Σε περίπτωση μη επίτευξης επιλογής στις δύο εκ του νόμου προβλεπόμενες συνεδριάσεις/ψηφοφορίες εκδίδεται νέα προκήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00΄- 14:00΄, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου Φλώρινας, γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, αρμόδιοι κ.κ. Φανή Φίλιου, Ηλίας Πολυδωρόπουλος, Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τηλέφωνα 2385351020, 2385351039.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας και στον ιστότοπο προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».Ο ΔήμαρχοςΒασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.