ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΕ

Αναρτήθηκε στις 1/8/2016 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για την προκήρυξη εκλογών και την πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Επιμελητηρίου που θα διεξαχθούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016. Την επίσημη προκήρυξη και τα έντυπα υποβολής υποψηφιοτήτων μπορείτε να βρείτε στην ειδική σελίδα «Εκλογές ΤΕΕ 2016: Επίσημες Ανακοινώσεις» του ιστοχώρου του ΤΕΕ, όπου θα δημοσιεύονται και όλα τα σχετικά επίσημα έγγραφα για την εκλογική διαδικασία το επόμενο διάστημα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση για την προκήρυξη των εκλογών έχει ως εξής:
Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του Π.Δ. της 27-11/14-12-26 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα με τις διατάξεις του ΝΔ 783/1970, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Ν. 36/1975, του Ν. 1486/1984, του άρθρου 5 του N. 1799/1988, του άρθρου 14 του Ν.2187/1994, της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/1995, του άρθρου 10 του Ν. 2833/2000 και του άρθρου 14 του Ν. 3481 /2006, 2) του Π.Δ. 7/2010 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας», 3) Τις υπ’ αριθμ. 13931/1.6.2016 και 18996/29.7.2016 βεβαιώσεις της υπηρεσίας του ΤΕΕ, καθώς και την από 26.7.2016 γνωμοδότηση (αριθμός πρωτοκόλλου ΤΕΕ 18713/27.7.2016) του Γραφείου Δικαστικού του ΤΕΕ, 4) τις υπ’ αριθμ. Β3/Σ41/2015 και Α25/Σ21/2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ,

προκηρύσσουμε

εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών Μελών οργάνων του ΤΕΕ. Οι εκλογές θα γίνουν σε όλη τη Χώρα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016 από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το βράδυ. Εφόσον υπάρχουν ψηφοφόροι που περιμένουν να ψηφίσουν, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία και μετά τις 7:00 το βράδυ. Στις παραπάνω εκλογές θα εκλεγούν για την περίοδο 2017-2019: α. Τα 155 αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ με γεωγραφική κατανομή. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες, όπως προσδιορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. Α25/Σ21/2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι: 1. Νομός Αττικής 74 2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 24 3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 7 4. Τμήμα Θράκης 3 5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 3 6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 4 7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 6 8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 2 9. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 4 10. Τμήμα Ηπείρου 4 11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 2 12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 4 13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης 3 14. Τμήμα Πελοποννήσου 4 15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας 2 16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 2 17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 3 18. Τμήμα Νομού Ευβοίας 2 19. Νομός Κυκλάδων 2 Σύνολο 155

Ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια για την Αντιπροσωπεία μπορεί να είναι αυξημένος κατά 50% του αριθμού των προβλεπομένων αντιπροσώπων και με στρογγύλευση στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μέχρι δεκαπέντε (15). Στα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρει¬ες, που ο αριθμός των αντιπροσώπων είναι μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15), ο αριθμός των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια μπορεί να είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό των προβλεπομένων αντιπροσώπων. β. Οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων των Μελών του ΤΕΕ. 1) Πολιτικών Μηχανικών, 2) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 3) Μηχανολόγων Μηχανικών, 4) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 5) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, 6) Χημικών Μηχανικών, 7) Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, 8) Ναυπηγών Μηχανικών και 9) Ηλεκτρονικών Μηχανικών, οι οποίες αποτελούνται από πέντε (5) Μέλη η καθεμία. Τα ψηφοδέλτια όμως για κάθε Επιστημονική Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι οκτώ (8) υποψηφίους. γ. Τα (4) τέσσερα αιρετά Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Μελών του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι έξι (6) υποψηφίους. δ. Τα (15) δεκαπέντε αιρετά Μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα και τα πέντε (5) αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος του ΤΕΕ με ισάριθμους αναπληρωματικούς. Τα ψηφοδέλτια για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι είκοσι τρεις (23) υποψηφίους. Τα ψηφοδέλτια των Πειθαρχικών Συμβουλίων που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να περιλαμβάνουν μέχρι οκτώ (8) υποψηφίους. ε. Τα αιρετά Μέλη της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος. Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος, όπως καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Α25/Σ21/2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ είναι ο ακόλουθος:

1.Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 60 2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 60 3. Τμήμα Θράκης 52 4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας 45 5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 51 6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 60 7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 46 8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 48 9. Τμήμα Ηπείρου 56 10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 33 11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης 53 12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης 47 13. Τμήμα Πελοποννήσου 59 14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας 25 15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 35 16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου 35 17. Τμήμα Νομού Ευβοίας 41

Ο αριθμός των Μελών της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος κατανέμεται με¬ταξύ των Νομών της περιοχής κάθε Τμήματος, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Διοι¬κούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, όπως παρακάτω:

1. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Νομός Θεσσαλονίκης 42 Νομός Ημαθίας 3 Νομός Κιλκίς 3 Νομός Πέλλας 3 Νομός Πιερίας 3 Νομός Σερρών 3 Νομός Χαλκιδικής 3 Σύνολο 60

2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας Νομός Αχαΐας 48 Νομός Ζακύνθου 3 Νομός Ηλείας 6 Νομός Κεφαλληνίας 3 Σύνολο 60 3. Τμήμα Θράκης Νομός Ροδόπης 15 Νομός Έβρου 18 Νομός Ξάνθης 19 Σύνολο 52 4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας Νομός Καβάλας 27 Νομός Δράμας 18 Σύνολο 45 5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας Νομός Κοζάνης 35 Νομός Γρεβενών 3 Νομός Καστοριάς 7 Νομός Φλώρινας 6 Σύνολο 51 6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας Νομός Λαρίσης 34 Νομός Καρδίτσας 11 Νομός Τρικάλων 15 Σύνολο 60 7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας 46 8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας Νομός Φθιώτιδας 25 Νομός Βοιωτίας 15 Νομός Ευρυτανίας 3 Νομός Φωκίδας 5 Σύνολο 48 9. Τμήμα Ηπείρου Νομός Ιωαννίνων 31 Νομός Άρτας 10 Νομός Θεσπρωτίας 4 Νομός Λευκάδας 4 Νομός Πρέβεζας 7 Σύνολο 56 10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου 33 11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης Νομός Ηρακλείου 45 Νομός Λασιθίου 8 Σύνολο 53 12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης Νομός Χανίων 36 Νομός Ρεθύμνου 11 Σύνολο 47 13. Τμήμα Πελοποννήσου Νομός Αρκαδίας 11 Νομός Αργολίδας 10 Νομός Κορινθίας 15 Νομός Λακωνίας 6 Νομός Μεσσηνίας 17 Σύνολο 59 14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας 25 15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας 35 16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου Νομός Λέσβου 18 Νομός Σάμου 6 Νομός Χίου 11 Σύνολο 35 17. Τμήμα Νομού Ευβοίας 41

Τα ψηφοδέλτια για τις Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Τμημάτων περιλαμβάνουν το πολύ ίσο αριθμό υποψηφίων, όπως προβλέπεται παραπάνω.

Όλα ανεξαιρέτως τα Μέλη του ΤΕΕ ψηφίζουν για την εκλογή: α) των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια στην οποία ψηφίζουν, β) του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και γ) των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Μελών, αναλόγως της Ειδικότητας τους. Τα Μέλη του ΤΕΕ με περισσότερες από μία Ειδικότητες, ψηφίζουν για όλες τις Επιστημονικές Επιτροπές των Ειδικοτήτων τους. Τα Μέλη του ΤΕΕ που ανήκουν σε Περιφερειακά Τμήματα ψηφίζουν, εκτός από τα παραπάνω όργανα και για την εκλογή της Αντιπροσωπείας κάθε Περιφερειακού Τμήματος και του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα. Η εκλογή των οργάνων αυτών περιορίζεται μόνο στα εκλογικά τμήματα της περιοχής του Περιφερειακού Τμήματος και δεν ψηφίζουν για τα όργανα αυτά οι εκλογείς που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη περιοχή. Τα Μέλη που ανήκουν στις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες ψηφίζουν και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα. Τα Μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περιοχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ). Για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει, από το συνδυασμό της προτίμησής του, τους υποψήφιους που αντιστοιχούν στο Περιφερειακό Τμήμα ή την εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, μέσα στην περιοχή που ψηφίζει. Αναλυτικά οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι, για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, όπως παρακάτω: 1. Νομός Αττικής μέχρι 25 2. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας » 12 3. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας » 4 4. Τμήμα Θράκης » 2 5. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας » 2 6. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας » 2 7. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας » 3 8. Τμήμα Νομού Μαγνησίας » 1 9. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας » 2 10. Τμήμα Ηπείρου » 2 11. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου » 1 12. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης » 2 13. Τμήμα Δυτικής Κρήτης » 2 14. Τμήμα Πελοποννήσου » 2 15. Τμήμα Νομού Κέρκυρας » 1 16. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας » 1 17. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου » 2 18. Τμήμα Νομού Ευβοίας » 1 19. Νομός Κυκλάδων » 1

Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.

Για τα λοιπά όργανα του ΤΕΕ το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης ορίζεται όπως παρακάτω: α) Αντιπροσωπεία Περιφερειακών Τμημάτων: 1. Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 20 2. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας » 20 3. Τμήμα Θράκης » 18 4. Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας » 15 5. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας » 17 6. Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας » 20 7. Τμήμα Νομού Μαγνησίας » 16 8. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας » 16 9. Τμήμα Ηπείρου » 19 10. Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου » 11 11. Τμήμα Ανατολικής Κρήτης » 18 12. Τμήμα Δυτικής Κρήτης » 16 13. Τμήμα Πελοποννήσου » 20 14. Τμήμα Νομού Κέρκυρας » 9 15. Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας » 12 16. Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου » 12 17. Τμήμα Νομού Ευβοίας » 14 β) Δύο (2) σταυροί για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο. γ) Τρεις (3) σταυροί για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. δ) Οκτώ (8) σταυροί για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και ε) Τρεις (3) σταυροί για τα Πειθαρχικά Συμβούλια που εδρεύουν στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τμήματος.

Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ, εφόσον α) δεν έχουν στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους και β) δεν έχουν καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ. Επίσης ως αιρετά Μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν συμπληρώσει: α) για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, δεκαπέντε (15) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και β) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, είκοσι (20) χρόνια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον κατοικούν στην Περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας. Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ομότιμα Μέλη του ΤΕΕ.

ΚΑΛΟΥΜΕ

όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιρετά αξιώματα του ΤΕΕ, να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι την 16:00 ώρα της 11ης Οκτωβρίου 2016.

Υποψηφιότητες που, για οποιοδήποτε λόγο, θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή, δεν γίνονται δεκτές.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας όλων των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ υποβάλλονται:

α. Στο Κεντρικό Κατάστημα του ΤΕΕ στην Αθήνα για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο, για το Πειθαρχικό Συμβούλιο που εδρεύει στην Αθήνα και για τις Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων. β. Στα γραφεία κάθε Περιφερειακού Τμήματος για την Αντιπροσωπεία και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος.

Στη δήλωση υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του υποψηφίου, δηλαδή: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, αριθμός μητρώου Μέλους ΤΕΕ, ειδικότητα ή ειδικότητες του υποψηφίου, εφόσον υπάρχουν περισσότερες, η διεύθυνση της κατοικίας του (πόλη, οδός, αριθμός και αριθμός τηλεφώνου), το αξίωμα για το οποίο θέτει υποψηφιότητα, ο συνδυασμός που μετέχει ο υποψήφιος ή αν κατέρχεται στις εκλογές ως μεμονωμένος. Επίσης, υποχρεωτικά αναγράφεται και το Περιφερειακό Τμήμα ή η εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος και για την οποία ισχύει η υποψηφιότητα, όταν πρόκειται για υποψηφιότητα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ. Προκειμένου για την Αντιπροσωπεία των Περιφερειακών Τμημάτων αναγράφεται αντίστοιχα ο Νομός.

Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων ισοδυναμούν με υπεύθυνες δηλώσεις προς την Αρχή, με όλες τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος. Οι υποψηφιότητες μπορούν να υποβάλλονται κατά συνδυασμό με αίτηση του εκπροσώπου του συνδυασμού, αλλά στην περίπτωση αυτή πρέπει να συνοδεύεται και από τις δηλώσεις όλων των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

Στις δηλώσεις αυτές, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, πρέπει να περιλαμβάνεται και ο ορισμός του εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος του συνδυασμού πρέπει να είναι τακτικό μέλος του ΤΕΕ. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί εκπρόσωπος συνδυασμού να είναι ομότιμο μέλος στην περίπτωση κατά την οποία ο συνδυασμός τον οποίο εκπροσωπεί έχει υποψηφίους μόνο για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια. Η αίτηση περιέχει ακόμα τον τίτλο του συνδυασμού, που μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση, που δεν αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή τα αρχικά των λέξεων τέτοιας φράσης. Εφόσον ο συνδυασμός έχει και σήμα, πρέπει μαζί με την αίτηση, να υποβληθεί και το σήμα σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και να έχει μέγιστες διαστάσεις ύψους 0,02μ. και πλάτους 0,168μ.

Έντυπα δηλώσεων υποψηφιότητας διατίθενται στα γραφεία του ΤΕΕ (κεντρικά και περιφερειακά), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) Δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς. Επίσης, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρειες ή σε περισσότερα από ένα από τα όργανα του ΤΕΕ, στα οποία τα Μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή. Δεν μπορεί επίσης μεμονωμένος υποψήφιος να περιλαμβάνεται και σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού. Επίσης, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε Αντιπροσωπεία ή Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, αν δεν είναι Μέλος του Τμήματος αυτού. Τέλος, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας, αν δεν έχει την αντίστοιχη Ειδικότητα.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος για κανέναν από τους συνδυασμούς, εκτός εάν ανακαλέσει μερικώς τη δήλωση του μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων υποψηφιοτήτων, δηλαδή μέχρι την 16:00 ώρα της 11ης Οκτωβρίου 2016. Κατ’ εξαίρεση μπορεί υποψήφιος για την Αντιπροσωπεία Περιφερειακού Τμήματος να είναι υποψήφιος και για την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και σε περίπτωση εκλογής του διατηρεί και τις δύο θέσεις. Επίσης, υποψήφιος για άλλα όργανα μπορεί να είναι και υποψήφιος για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο και για τα Πειθαρχικά Συμβούλια, σε περίπτωση όμως εκλογής του σε περισσότερα από ένα όργανα, επιλέγει μόνο μια θέση.

ΚΑΛΟΥΜΕ

όλα τα τακτικά Μέλη του Τεχνικού Επιμελη­τηρίου Ελλάδας να προσέλθουν την 20η Νοεμβρίου 2016 να ασκήσουν το εκλογικό τους δι­καίωμα, η άσκηση του οποίου είναι υποχρεωτική για όλα τα Μέλη του ΤΕΕ. Η αδικαιολόγητη πα­ράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώμα­τος αποτελεί, σύμφωνα με το νόμο, πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή χρημα­τικής ποινής 29,50 ΕΥΡΩ, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραμένει ατιμώ­ρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίω­μα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βου­λευτών.

Κάθε Μέλος ψηφίζει στην έδρα του τ. νομού (Περιφερειακή Ενότητα) ό­που βρίσκεται την ημέρα των εκλογών, ως εξής:

1) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Αττικής, στην Αθήνα σε εξήντα (60) εκλογικά τμήματα.

2) Τα Μέλη που βρίσκονται στην Περιφέ­ρεια, ψηφίζουν στα Γραφεία του Περιφερεια­κού Τμήματος του ΤΕΕ, αν υπάρχει, ή αλλιώς στα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΤΕΕ ή στη Διεύθυνση Τεχνικών ΄Εργων ή στα Γραφεία των Υπηρεσιών Δόμησης των νησιώτικων περιοχών που αναφέρονται παρακάτω ή σε άλλο κατάλληλο χώρο που θα ανακοινωθεί με το πρόγραμμα των εκλογών. Ειδικότερα:

α) Τα Μέλη που βρίσκονται στην περιοχή Θεσσαλονίκης, ψηφίζουν στη Θεσσαλονίκη, σε είκοσι (20) εκλογικά τμήματα.

β) Τα Μέλη που βρίσκονται: 1) στην περιοχή των Σερρών (τ. ν. Σερρών – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών) ψηφίζουν στις Σέρρες, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα 2) στην περιοχή της Πάτρας (τ. ν. Αχαϊας – Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) ψηφίζουν στην Πάτρα, σε έξη (6) εκλογικά τμήματα, 3) στην περιοχή του ΄Εβρου (τ. ν. ΄Εβρου – Περιφερειακή Ενότητα ΄Εβρου) ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία το ένα στην Αλεξανδρούπολη και το άλλο στην Ορεστιάδα, 4) στην περιοχή της Καβάλας (τ. ν. Καβάλας – Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας) ψηφί­ζουν στην Καβάλα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 5) στην περιοχή της Ξάνθης (τ. ν. Ξάνθης – Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης) ψηφίζουν στην Ξάνθη, σε δύο (2) εκλογικά τμή­ματα, 6) στην περιοχή της Κοζάνης (τ. ν. Κοζάνης – Περιφερειακή Ενότητα Κο­ζάνης) ψηφίζουν στην Κοζάνη, σε τρία (3) εκλο­γικά τμήματα, 7) στην περιοχή της Λάρισας (τ. ν. Λαρίσης – Περιφερειακή Ενότητα Λαρίσης) ψηφίζουν στη Λάρισα, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα, 8) στην περιοχή της Καρδίτσας (τ. ν. Καρδίτσας – Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας) ψηφίζουν στην Καρδίτσα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 9) στην περιοχή των Τρικάλων (τ. ν. Τρικάλων – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων) ψηφίζουν στα Τρίκαλα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 10) στην περιοχή του Βόλου (τ. ν. Μαγνησίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας) ψηφίζουν στο Βόλο, σε τέσσερα (4) εκλογικά τμήματα, 11) στην περιοχή της Λαμίας (τ. ν. Φθιώτιδας – Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας) ψηφίζουν στη Λαμία, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 12) στην περιοχή των Ιωαννίνων (τ. ν. Ιωαννίνων – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) ψηφίζουν στα Ιω­άννινα, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα, 13) στην περιοχή της Ρόδου (έδρα τ. ν. Δωδεκανήσου – Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου) ψηφί­ζουν στη Ρόδο, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 14) στην περιοχή του Ηρακλείου (τ. ν. Ηρακλείου – Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλεί­ου) ψηφίζουν στο Ηράκλειο, σε πέντε (5) εκλογικά τμήματα, 15) στην περιοχή των Χανίων (τ. ν. Χανίων – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων) ψηφίζουν στα Χανιά, σε τρία (3) ε­κλογικά τμήματα, 16) στην περιοχή της Καλαμάτας (τ. ν. Μεσσηνίας – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας) ψηφίζουν στην Καλαμάτα, σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, 17) στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνα­νίας ψηφίζουν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, από τα οποία το ένα στο Αγρίνιο (έδρα του Περιφερειακού Τμήματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και το άλλο στο Μεσολόγγι (πρωτεύουσα του τ. ν. Αιτωλοακαρνανίας- Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνα­νίας) και 18) στην περιοχή της Χαλκί­δας (τ. ν. Ευβοίας – Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας) ψηφίζουν στη Χαλκίδα, σε τρία (3) εκλογικά τμήματα.

γ) Τα Μέλη που βρίσκονται στις νησιώτικες περιοχές: 1) Κω, ψηφίζουν στην Κω, 2) Καλύμνου, ψηφίζουν στην Κάλυμνο, 3) Καρπάθου, ψηφίζουν στην Κάρπα­θο, 4) Μυκόνου, στη Μύκονο, 5) Νάξου, ψηφίζουν στη Νάξο, 6) Άνδρου, ψηφίζουν στην Άνδρο, 7) Μήλου, ψηφίζουν στη Μήλο 8) Θήρας, ψηφί­ζουν στα Φηρά Θήρας και 9) Λήμνου, ψηφίζουν στη Μύρινα Λήμνου.

Τα εκλογικά τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πάτρας, Καβάλας, Ξάνθης, Κοζάνης, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Βόλου, Λαμίας, Ιωαννίνων, Ρόδου, Ηρακλείου, Χανίων, Καλαμάτας, και Χαλκίδας, θα εγκαταστα­θούν στους χώρους που θα καθορισθούν με α­πόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα ανακοινω­θούν με το πρόγραμμα των εκλογών, που θα εκ­δοθεί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2016.

Με το ίδιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί και η κατανομή των εκλογέων στα εκλογικά τμήματα, με αλφαβητική σειρά, σύμφωνα με το επώνυμο τους.

Τα Μέλη του ΤΕΕ πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο Μέ­λους του ΤΕΕ ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση τα Μέλη του ΤΕΕ μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΤΕΕ, στα Γραφεία των Περιφερειακών του Τμημάτων και στα Γραφεία των Νομαρχιακών του Επιτροπών.

Ο Πρόεδρος ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ