ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι οι νέες εγγραφές για τους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες αποφυγής διασποράς του covid-19, από Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 έως και την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, από τις 9:00π.μ.-13:30μ.μ.
Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό της 1ης επιλογής των γονέων.(π.χ. Εάν κάποιος γονέας επιθυμεί σαν 1η επιλογή εγγραφής τον 2ο Παιδικό Σταθμό, θα πρέπει να υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του νηπίου στον συγκεκριμένο Παιδικό Σταθμό.) Οι Παιδικοί Σταθμοί του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. είναι οι παρακάτω:

Α/Α

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

 

ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΤΗ 38-ΦΛΩΡΙΝΑ

2385022522

2

2ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

 

ΑΓΑΠΗΣ 2-ΦΛΩΡΙΝΑ

(ΟΠΙΣΘΕΝ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

 

2385022711

3

3ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ

 

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 48-ΦΛΩΡΙΝΑ

(ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΡΩΩΝ)

2385028632

4

Π.Σ. ΣΚΟΠΙΑΣ

 

ΣΚΟΠΙΑ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385022803

5

Π.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ

 

ΜΕΛΙΤΗ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385037205

6

Π.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385036263

7

Π.Σ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ

 

ΑΜΜΟΧΩΡΙ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385036266

8

Π.Σ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΑΣΜΑ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385031040

9

Π.Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ- ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385041224

10

Π.Σ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ

 

ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2385092276

 'Οσον αφορά τις αιτήσεις για τους Παιδικούς Σταθμούς των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί, αυτές θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. στον Σ.Σ. Ιωαννίδη κατά τις ίδιες μέρες και ώρες κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και με φυσική παρουσία ενός μόνο ατόμου ανά αίτηση. Τηλ. Επικοινωνίας;2385026474, εσωτ. 3, κα Τσιτσοπούλου Σοφία

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

(σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

 Οι άνεργες μητέρες και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr)

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα πλήρως εμβολιασμένα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.

AΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1.      Αίτηση εγγραφής. (ΕΝΤΥΠΑ 1,2)

 

2.      Ατομικό Δελτίο Υγείας ( ΕΝΤΥΠΟ), συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 

3.      Υπεύθυνη Δήλωση. (ΕΝΤΥΠΑ 1,2)

 

4.      Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).

 

5.      Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη

 

 

Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης

 

Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔOY, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 
Εταίρος σε Ο.Ε. ή Ε.Ε., ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ: πρέπει να προσκομισθούν και τα 4 παρακάτω δικαιολογητικά: α) Καταστατικό και τυχόν μεταβολές του, β)Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ), γ)Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, δ)Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2020.

 

Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

 

6.    Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2020 που αφορά εισοδήματα έτους 2019.

 

7.Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.

 

8.    Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

 

 9. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων: α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή), β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

Η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, 5 ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή .

Οι σταθμοί διακόπτουν την εργασία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημόσιων Υπηρεσιών, αλλά και κατά την περίοδο από 23/12 έως 7/1 (διακοπές Χριστουγέννων) καθώς και από Μ. Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά (διακοπές Πάσχα).

Με απόφαση Προέδρου ή Δ.Σ. μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία του σταθμού σε περίπτωση έκτακτης και μεγάλης ανάγκης.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

v  Η προσέλευση των παιδιών ορίζεται από τις 7.00π.μ.- 9.00π.μ. αυστηρά.

v  Η αποχώρηση των παιδιών ορίζεται από τις 14:00μ.μ εως το πέρας λειτουργίας του παιδικού σταθμού.

v  Οι γονείς και οι κηδεμόνες παραδίδουν τα παιδιά στις παιδαγωγούς τους από τις οποίες και τα παραλαμβάνουν. Τα παραπάνω χρονικά όρια είναι τα καταληκτικά. Η προϊσταμένη του σταθμού έχει δυνατότητα να τα προσαρμόσει, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τον αριθμό του προσωπικού.

v  Η παραλαβή των παιδιών θα γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους ή κατάλληλο ενήλικο άτομο που θα έχει εγγράφως εξουσιοδοτηθεί, και θα έχει υποχρέωση να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα.

 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

 

v  Η προσαρμογή είναι η εναρκτήρια παιδαγωγική δραστηριότητα.

v  Η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο νέο περιβάλλον του Παιδικού Σταθμού απαιτεί προσεκτική αντιμετώπιση.

v  Κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό εξέλιξης.

v  Η προσαρμογή του κάθε παιδιού γίνεται με προσωπική επαφή με τη παιδαγωγό.

v  Το αίσθημα της ασφάλειας, της κατανόησης και της αγάπης, μειώνει το άγχος του αποχωρισμού του παιδιού από το οικογενειακό περιβάλλον, και σιγά-σιγά το βοηθά να νιώθει σιγουριά στον καινούργιο χώρο που του προτείνουμε να ενταχθεί.

 

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: Οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο:

 

v  Να παρέχουν προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

v  Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

v  Να ευαισθητοποιούν τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

v  Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

v  Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

v  Να διευκολύνουν τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς.

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 

Από το Νομικό Πρόσωπο δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της υγείας, για να μην υπάρξουν κίνδυνοι για τα παιδιά ή να αποφευχθεί τυχόν εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών σε άλλα. Για το λόγο αυτό οι γονείς έχουν υποχρέωση να έχουν άμεση επικοινωνία με τις Υπεύθυνες των Παιδικών Σταθμών για οποιοδήποτε θέμα άπτεται της υγείας των παιδιών τους και συγκεκριμένα:

 

v  Στην περίπτωση που κάποιο παιδί αρρωστήσει κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού ειδοποιούνται οι γονείς του να το παραλάβουν και το παιδί παραμένει εκτός του Σταθμού έως την πλήρη ανάρρωσή του.

v  Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Υπεύθυνη του Σταθμού. Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από

 βεβαίωση του θεράποντος Παιδιάτρου στην οποία να αναφέρεται η νόσος από την οποία έπασχε

 το παιδί και να βεβαιώνεται η αποκατάσταση της υγείας του.

v  Σε περίπτωση εμφάνισης φθειρών, ειδοποιείται ο Παιδικός Σταθμός και το παιδί παραμένει για ένα

 τριήμερο στο σπίτι προκειμένου να αποφθειριασθεί.

v  Σε περίπτωση σοβαρού έκτακτου περιστατικού πχ ατυχήματος ειδοποιείται από την Υπεύθυνη του Σταθμού άμεσα η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης και οι γονείς του παιδιού.

v  Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις ασθενειών ή ατυχημάτων κλπ τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια δε μεταφέρονται με ιδιωτικά αυτοκίνητα του προσωπικού (καλείται το ΕΚΑΒ).

 

 Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα του προσωπικού των Σταθμών, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Υποβάλλεται τακτικά σε προληπτικό έλεγχο και εφοδιάζεται με ειδικό ατομικό βιβλιάριο υγείας που θεωρείται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή.

 Τους Παιδικούς Σταθμούς επισκέπτεται παιδίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά και τηρεί ιατρική καρτέλα για καθένα από αυτά. Οι γονείς οφείλουν να συνεργάζονται με τον παιδίατρο ο οποίος είναι συνεργάτης του Ν.Π.

 Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των σταθμών.

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 

Η διατροφή των παιδιών καλύπτεται υγιεινά και με πληρότητα από το Παιδικό Σταθμό σύμφωνα με επιλεγμένο διαιτολόγιο που καταρτίζεται από τον παιδίατρο.

Η διατροφή των παιδιών, αποτελεί μέρος του ημερήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος και συμμετέχουν σε αυτή όλα τα παιδιά.

Στο Σταθμό δεν επιτρέπονται τσίχλες, γαριδάκια, καραμέλες κ.λ.π . γιατί εκτός του ότι είναι ανθυγιεινά, υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος όταν βρίσκονται στις τσέπες ή στις τσάντες τους.

Σε περιπτώσεις γενεθλίων – εορτών κ.λ.π. γίνονται δεκτά σαν κεράσματα τυποποιημένα ατομικά προϊόντα που διανέμονται κατά την αποχώρηση των νηπίων.

 


ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

 

Παρακαλούμε να:

Ντύνετε τα παιδιά σας με άνετα ρούχα, κατά προτίμηση φόρμες. Θα πρέπει να αποφεύγεται να τους φοράτε τιράντες, ζώνες, παπούτσια με κορδόνια, καδένες σκουλαρίκια γιατί αφ’ ενός υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και αφετέρου εμποδίζουν τα παιδιά στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 

v    Για την επίτευξη των στόχων της προσχολικής αγωγής είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία Παιδικού Σταθμού και οικογένειας. Για το λόγο αυτό η ενεργή συμμετοχή των γονέων, κρίνεται απαραίτητη.

v    Οι γονείς λαμβάνουν μέρος σε τακτικές συναντήσεις με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τους σε προβλήματα αγωγής και ψυχολογίας των παιδιών τους.

v    Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις που οργανώνει το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α..

Είναι απαραίτητη η συνεργασία γονέων με ειδικούς συνεργάτες του Π.Σ. όπως παιδίατρο .

 

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΟΝΕΩΝ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

 

 Τα τροφεία σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΦΕΚ 490/2002 του Πρότυπου Κανονισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, αποτελούν πόρους του Νομικού Προσώπου και δεν μπορούν να καταβάλλονται κατά το δοκούν ενώ σύμφωνα με το άρθρο 8 , πα.5, αδικαιολόγητη απουσία άνω του ενός μηνός, αποτελεί αιτία διακοπής φιλοξενίας. Επομένως η καταβολή των τροφείων θα πρέπει να γίνεται κάθε μήνα από τους γονείς , ανεξαρτήτως αριθμού απουσιών των παιδιών, καθώς η εγγραφή του τέκνου αφορά σε όλο το σχολικό έτος, πλην των περιπτώσεων των διαγραφών.

 Τα τροφεία θα εισπράττονται από την υπεύθυνη του κάθε παιδικού σταθμού το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός με μπλοκ είσπραξης.

 

 

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Η κλίμακα της οικονομικής συνεισφοράς των γονέων καθορίζεται με βάση το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, λαμβανομένου υπόψη το ποσού που αναγράφεται στο Εισόδημα επιβολής φόρου.

Το οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους επανεγγραφής ή εγγραφής των παιδιών στα Τμήματα. Οι κλίμακες είναι :

Εισοδηματικά κριτήρια καταβολής τροφείων των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού δήμου Φλώρινας.

Για οικογενειακό εισόδημα από 0,00€ εως 10.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 10,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00€ εως 15.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 20,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00€ εως 20.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 30,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00€ εως 25.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 40,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 25.001,00€ εως 30.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 50,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 30.001,00€ εως 60.000,00€

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 70,00€

Για οικογενειακό εισόδημα από 60.000,00€ και άνω

Αντίτιμο τροφείων/μήνα ποσό 100,00€


 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

 

1.             Τα παιδιά των πολυτέκνων (μόνο αν έχουν εισόδημα κάτω από 35.000€)

2.             Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών

3.             Τα παιδιά των στρατευμένων

4.             Τα παιδιά των απόρων φοιτητών (νοείται ο μη εργαζόμενος)

5.             Τα ορφανά παιδιά από δυο γονείς

6.             Τα παιδιά πολυτέκνων που είναι ορφανά από έναν γονέα

 

*Η απαλλαγή θα συνοδεύεται από τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Περιπτώσεις που χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης θα ρυθμίζονται αυτοτελώς με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερομένου.

 

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

 

 Η διακοπή φιλοξενίας των παιδιών από τα τμήματα του Ν.Π. ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ. και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

v   Αίτηση του γονέα με την οποία θα ζητά την διαγραφή του παιδιού του από τον σταθμό.

v   Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και δεν καταβάλλει τα αναλογούντα τροφεία.

v   Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ΄ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του ωραρίου και τους όρους λειτουργίας του Νομικού Προσώπου.

v   Όταν τα νήπια συμπληρώνουν τη νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

v   Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία των παιδιών, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, αφού προηγηθεί επικοινωνία για ενημέρωση με τους γονείς.

v   Όταν οι γονείς χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος, δεν καταβάλλουν τη οικονομική συνεισφορά που τους αναλογεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός από την ημερομηνία που υποχρεούνται σε καταβολή αυτής, και αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση τους.

 

v  Όταν οι γονείς αρνούνται να ακολουθήσουν το διεθνές πρωτόκολλο εμβολιασμών

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. και το προσωπικό θα είναι κοντά σας για οποιοδήποτε πρόβλημα και σας εύχεται

 

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

   ΕΝΤΥΠΟ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                     Φλώρινα:

 ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σ. Σ. Ιωαννίδη

ΤK : 531 00 Φλώρινα                                             

Πληροφορίες : Τσιτσοπούλου Σοφία-Σέρκου Δήμητρα

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Τηλέφωνο : 2385026474                                       

Fax : 2385023302                                                  

e-mail : npdd.dimouflorinas@hotmail                                                                                 

 

                                                                                                                                

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ-ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

 

 ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΡΕΦΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

1.

 

2.

 

3.

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

 

 

ΗΛΙΚΙΑ

(κατά την 1/9/2019)

ΕΤΗ

 

 

ΜΗΝΕΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ/ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

ΣΤΑΘΜΟΣ

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

 

 


 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

 

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

Α.Φ.Μ.

 

 

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΗΜΟΣ

 

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

 

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ

 

 

E-MAIL

 

 

A.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

ΜΗΤΕΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

 

Α.Φ.Μ.

 

 

Α.Μ.Κ.Α.

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 

ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΔΗΜΟΣ

 

 

 

ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ

 

 

ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ

 

 

E-MAIL

 

 

A.Δ.Τ. ή ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

 

 

 

                 

 ΦΛΩΡΙΝΑ, …../……./2020

 

 Υπογραφή

 

 

 

 

 

 

 

   ΕΝΤΥΠΟ 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                                     

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

               

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

 (Να συμπληρωθεί από Παιδίατρο)

 

Ονοματεπώνυμο:…………………………………………………………………................................................

 

Ημερομηνία γέννησης:…………………………………………………………………………………………

 

Βάρος σώματος:………………………………………………………………………………………………………

Χρόνιο νόσημα:…………………………………………………………………………………………………………..

Αλλεργικές εκδηλώσεις (Φάρμακα, τροφές, κλπ.):…………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ανάπτυξη:…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….………………………………………………….

Εξέταση κατά συστήματα:

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………………………….

Έλλειψη G6PD

 

 

 

 

 ΝΑΙ ΟΧΙ

 

Επεισόδιο σπασμών:

 ΝΑΙ ΟΧΙ

 

 

 

 

 

Εάν ναι, αιτία:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Υπάρχουν φάρμακα που δεν πρέπει να παίρνει

…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..

Άλλες παρατηρήσεις:

……………………………………………………………………………………………………………….……

 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………..είναι πλήρως εμβολιασμένος/-η για την ηλικία του και υγιής. Μπορεί να φιλοξενηθεί σε βρεφικό-παιδικό σταθμό / παιδικό κέντρο και να συμμετέχει στις επιτηρούμενες δραστηριότητες του σταθμού (π.χ. μουσικοκινητική, γυμναστικές ασκήσεις).

 

Ημερομηνία …………/…………/2020

 

 

 

 

 Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα Να συμπληρωθούν από τον παιδίατρο με ένατα εμβόλια που έχουν γίνει, στη δε τελευταία δόση, να αναγράφεται η ημερομηνία που αυτή έγινε.

 

 

ΕΜΒΟΛΙΑ

1Η ΔΟΣΗ

2Η ΔΟΣΗ

3Η ΔΟΣΗ

4Η ΔΟΣΗ

5Η ΔΟΣΗ

Διφθερίτιδας

Τετάνου

Κοκκύτη

(DTP ή DTaP)

 

 

 

 

 

Πολιομυελίτιδας

(Polio)

 

 

 

 

 

 

Αιμόφιλου της ινφλουέντζας

ib)

 

 

 

 

 

 

Ηπατίτιδας Β

(HepB)

 

 

 

 

 

 

Ιλαράς

Ερυθράς

Παρωτίτιδας

(MMR)

 

 

 

 

 

Φυματική Δοκιμασία

(Mantoux)

 

 

 

 

 

Φυματίωσης

(BCG)

 

 

 

 

 

 

 

Μηνιγγιτιδόκοκκου

 

 

 

 

 

 

 

Πνευμονιόκοκκου

 

 

 

 

 

 

 

Ανεμοβλογιάς

 

 

 

 

 

 

 

Ηπατίτιδας Α

 

 

 

 

 

 

Λοιποί εμβολιασμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία …………/…………/2020

 

 

Ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

 

(υπογραφή – σφραγίδα

 

 

 

 

   ΕΝΤΥΠΟ 3

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ        ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

Τόπος Γέννησης:

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

*Αποδέχομαι τον κανονισμό λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ.

«Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»,

*Δίνω την συγκατάθεση μου για την περαιτέρω επεξεργασία [από αρμόδιες υπηρεσίας του ΝΠΔΔ] των προσωπικών

δεδομένων μου, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων , που τηρούνται για την υλοποίηση της εγγραφής-

επανεγγραφής του παιδιού μου και για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας

ερευνών και της εκπόνησης μελετών για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ.

*Αποδέχομαι τη μηνιαία συνδρομή (τροφεία) για τον παιδικό σταθμό.

 

 

Ημερομηνία:.. /…/ 20

 

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ        ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):

 

 

Τόπος Γέννησης:

 

 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

 

Τηλ:

 

 

Τόπος Κατοικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

mail):

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Υποχρεούμαι με προσκόμιση αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2019, το αργότερο έως 30/6/2020.

 

 

 

 

 

 

 (4)

 

Ημερομηνία: …./…./ 2020

 Ο/Η Δηλ.

 

 (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

 

 ΕΝΤΥΠΟ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ή ΝΠΔΔ αυτών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

1. Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη.
(για υπαλλήλους μόνιμους, αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου).

 

 

2. Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (για υπαλλήλους ορισμένου χρόνου).

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ

 

 

2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

 

 

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

 

 

 Για ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΕ Ο.Ε. ή Ε.Ε., ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές.

 

 

2. Πιστοποιητικό περί μη λύσης (ΓΕΜΗ).

 

 

3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα.

 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

 

 

 

Για ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

1. Βεβαίωση ασφάλισης από τον Ο.Γ.Α. (για το έτος 2017).

 

 

 Για περιπτώσεις άνεργων γονέων:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

1.Αντίγραφο δελτίου ανεργίας.

 

 

2. Βεβαίωση Εξατομικευμένης προσέγγισης.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

1.Αντίγραφο διαζευκτηρίου.

 

2.Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.

 

3.Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.

 

4.Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα
(για ορφανό παιδί).

 

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΕΡΑΣ

ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΙ

1.Αντίγραφο Ταυτότητας.

 ή

2.Αντίγραφο Διαβατηρίου σε ισχύ, με τη μετάφραση
(αν δεν είναι στη λατινική γραφή).

 

 

 

1.Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα.

ή

2.Αίτηση ανανέωσης.

 

 

 

 

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

1. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου
(για γονείς που είναι φοιτητές ή σπουδαστές).

 

2. Βεβαίωση από το Στρατό ( για γονέα Στρατιώτη).

 

 

 ΦΛΩΡΙΝΑ, ..…../……./2020

 Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ