ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.Δ 420/1970 άρθρο 10 «Αλιευτικός Κώδικας» όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.1740/1987 περί «αξιοποίησης και προστασίας κοραλλιογενών σχηματισμών
ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλων διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 2040/1992 περί «ρύθμισης θεμάτων αρμοδιοτήτων Υπ. Γεωργίας και Νομικών
Προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις»

2. Το Β.Δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. β 2 περί «αλιείας των υδρόβιων ζώων των λιμνών και
ποταμών και προστασίας αυτών»
3. Το Π.Δ 332/1983 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπ. Γεωργίας και των
προϊσταμένων Διανομαρχιακών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας στους Νομάρχες»
4. Το Ν. 2218/1994 περί «ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα
5. Το Ν. 2503/1997 περί «Διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της περιφέρειας, ρύθμισης
θεμάτων για την τοπική αυτ/ση και άλλες διατάξεις»
6. Την εφαρμογή του ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης »
7. Την 8909/362/2-2-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
8. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των
ιχθυοαποθεμάτων στις τοπικές λίμνες.
9. α Τα στατιστικά στοιχεία που τηρούνται στο Τμήμα Αλιείας Φλώρινας,
β. τις αυτοψίες των υπαλλήλων,
γ. τις μαρτυρίες επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων καθώς και
δ. τις σχετικές εισηγήσεις αλιευτικών συλλόγων και φορέων διαχείρισης για
απαγορεύσεις αλιείας.
10. Την διαπίστωση ότι: άμεση συνέπεια της υπεραλίευσης και της παράνομης αλιείας είναι
η μείωσης των αποθεμάτων ιχθύων. Η συνέχιση της αλόγιστης εκμετάλλευσης των
φυσικών πόρων αγνοώντας τη βιολογική πραγματικότητα (αναπαραγωγή, είσοδο
νεοεισερχόμενων ατόμων στον ιχθυοπληθυσμό) οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των
1
ιχθυοαποθεμάτων και θα συρρικνώσει σημαντικά τα ήδη πενιχρά εισοδήματα των
επαγγελματιών αλιέων. Αναφορικά με τις περιόδους των απαγορεύσεων, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι τα περισσότερα είδη ψαριών, και κυρίως το γριβάδι που αποτελεί στόχο
τόσο των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών αλιέων, λαμβάνοντας υπόψη τις
κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής ,αναπαράγονται κυρίως το μήνα Μάιο.
Αποφασί ζ ο υ μ ε
1. Απαγορεύεται απόλυτα η αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την
προστασία της αναπαραγωγής των ψαριών, ως εξής :
Μικρή Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2015 και ώρα 12η
μεσημβρινή, έως και 10η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Μεγάλη Πρέσπα, κατά το χρονικό διάστημα από 25η Απριλίου 2015 και ώρα 12η
μεσημβρινή, έως και 5η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η Μεσημβρινή.
Ζάζαρη – Χειμαδίτιδα και Πετρών, κατά το χρονικό διάστημα από 27η Απριλίου 2015
και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Φράγμα Κολχικής, κατά το χρονικό διάστημα 27η Απριλίου 2015 ώρα 12η μεσημβρινή,
έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
Λιμνοδεξαμενή Τ.Δ. Σκοπού, κατά το χρονικό διάστημα από 27η Απριλίου 2015 ώρα
12η μεσημβρινή, έως και 05η Ιουνίου 2015 και ώρα 12η μεσημβρινή.
2. Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιεί ς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις
βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.
3. Την τήρηση της παρούσας αναθέτουμε στη Δημοτική Αστυνομία όπου υπάρχει
Υπηρεσία σε λειτουργία, στις Αστυνομικές Αρχές, και τη Δ/νση Δασών του Νομού για τις
περιοχές που έχουν αρμόδιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των Ν.Δ 420/70,
Ν. 1740/87 και 2040/92.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ