Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 24 θέματα στην ημερήσια διάταξη του συνεδριάζει την Παρασκευή  19 Ιουνίου,στις 15:00΄ μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στο Πέρασμα. Τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. «Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
2. «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3. «Προσωρινή παραλαβή του έργου ¨Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Περάσματος¨»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4. «Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 433/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, η οποία αποτελεί τροποποίηση της προγενέστερης υπ’ αρίθμ. 93/2004 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας» Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
5. «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Κλεινών – Μελίτης¨»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
6. «3η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ¨Αποκατάσταση Παλιού Γυμνασίου Βεύης»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
7. «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Κατασκευή γέφυρας στο παλιό Πεταλωτήρι層
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
8. «Παραλαβή Γ΄ Φάσης της Πράξης ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨, με παραδοτέα τα τεύχη με τίτλο: ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨ – Φάση Γ- Υποέργο 1 – ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Προγραμματική Περιόδου 2014-2020 ή άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων¨».

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
9. Οριστική Παραλαβή του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2010».

Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
10. «Έγκριση και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
11. «Aνάκληση της υπ’ αριθ. 141/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας και λήψη νέας σχετικά με δωρεά λεωφορείου mini bus τύπου MERCEDES SPRINTE του Δήμου Φλώρινας προς την Δ/νση Αστυνομίας Φλώρινας ”.

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
12. «Έγκριση Λοιπών δαπανών δημοσίων σχέσεων».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
13. «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 136/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
14. «Έγκριση της με αριθμ. 134/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναπροσαρμογή τελών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων για το έτος 2015 και εφεξής μέχρι τροποποιήσεως ή καταργήσεως της παρούσας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας πλην της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
15. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
16. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας»

Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών ΟΑΕΔ Φλώρινας».

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21. «Προσφορά αναμνηστικού δώρου στον νέο εψηφισμένο Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο»

Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22. «Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των ναρκωτικών»

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
23. «Συνδιοργάνωση με Πολιτιστικό σύλλογο εργαζομένων ΔΕΗ Ν. Φλώρινας εκδήλωσης με την επωνυμία «Φύση – Παράδοση – Πολιτισμός».

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
24. Επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» Φλώρινας.

Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.