ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριαζει τη Τρίτη 24 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Η Συνεδρίαση θα γίνει στις 3:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στο Πέρασμα.
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με τα Απολογιστικά στοιχεία Γ΄ Τριμήνου 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

2.
«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2015 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Ζ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού Εσόδων- Εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής  Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας.

3.
«Καταβολή ΣΤ΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 200.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2015»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4.
«Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας, της  Δ.Ε.Υ.Α.Φ. και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5.
«Σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτικά μηχανήματα και συσκευές τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6.
«Επιστροφή λόγω Αυτόματης Ανάκλησης της χρηματοδότησης»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7.
«Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων του λογαριασμού «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ» από τον λογαριασμό «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ» και ειδικότερα της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ)»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8.
«Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 339/2015 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από διόρθωση εισφοράς σε χρήμα στους α) Κατίνη Αθανάσιο του Παντελή και β) κληρονόμους Κατίνη Σωτήριου του Παντελή ήτοι: 1) Κατίνης Γεώργιος του Σωτηρίου 2) Κατίνης Ιωάννης του Σωτηρίου και 3) Κατίνης Δημήτριος του Σωτηρίου»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9.
«Παραλαβή και έγκριση μελέτης: ¨Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής μετά τευχών δημοπράτησης “Πρότυπου έργου εξοικονόμησης ενέργειας του δημοτικού φωτισμού της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου της πόλης της Φλώρινας με αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων με τεχνολογίας φωτοδιόδων (LED) και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ασύρματης διαχείρισης”¨»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10.
«Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ¨Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης τμήμα – Κ¨ προϋπολογισμού μελέτης 3.617.647,06 €»
Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Θεοδοσίου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

11.
«Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 358/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με την αριθ. 106349 κ1-1445/22-10-2015 Υπουργική Απόφαση»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12.
«Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς  Φλώρινας (Κώτη Αφροδίτη του Κων/νου)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13.
«Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς  Φλώρινας (Μαυρίδης Ιωάννης του Κων/νου)»
Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14.
«Παραχώρηση χρήσης του παλαιού κτιρίου του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άνω Καλλινίκης, για ένα έτος»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντωνίου Σίπκα, Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.

15.
«Επιχορήγηση του Κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16.
«Συλλογή και αποθήκευση κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

17.
«Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ