Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΧΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί.
Ὅταν ὁ Πλάστης εἶδε, ὅτι δὲν μποροῦσε πλέον νὰ βάλη «οὔτε ἔλαιον, οὔτε ἐπίδεσμο στὶς πληγὲς τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ ὅταν εἶδε νὰ καταστρέφεται ὁ ἄνθρωπος, τὸν ὁποῖο εἶχε πλάσει μὲ τὰ χέρια του, ἔκλινε τοὺς οὐρανοὺς καὶ κατῆλθε παίρνοντας ἀληθινὸ ἀνθρώπινο σῶμα ἀπὸ τὴν Ἁγία Παρθένο». «Ἦλθε στὴ γῆ καὶ συναναστράφηκε μὲ τοὺς ἀνθρώπους». «Μὲ ἕνα τόσο εὐτελὲς γεγονός, τὸ ὅτι ἔγινε ἄνθρωπος ὁ Χριστός, μᾶς ἀποκάλυψε ὅλα τὰ θεϊκὰ μυστικά. Μὲ τὴν ἐνανθρώπησι τοῦ Λόγου φανερώθηκε ἡ πρόνοιά του γιὰ ὅλα καὶ ὅτι ὁ χορηγὸς καὶ δημιουργός της εἶναι αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Διότι αὐτὸς ἔγινε ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνουμε ἐμεῖς θεοί... Γενικὰ τὰ κατορθώματα τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ μὲ τὴν ἐνανθρώπησί του εἶναι τόσα πολλὰ καὶ τόσο μεγαλειώδη, τὰ ὁποῖα ἂν ἤθελε νὰ τὰ διηγηθῆ κάποιος, θὰ ὁμοίαζε μὲ ἐκείνους ποὺ ἀτενίζουν τὸ πέλαγος τῆς θαλάσσης καὶ προσπαθοῦν νὰ μετρήσουν τὰ κύματά της… Ἔτσι δὲν μπορεῖ κάποιος ποὺ προσπαθεῖ νὰ μετρήση τὶς δωρεὲς τοῦ Χριστοῦ ποὺ χάρισε μὲ τὴν ἐνανθρώπησί του. Ὅλα εἶναι θαυμαστά. Ὅπου κι ἂν στρέψη τὴ ματιά του κάποιος παντοῦ βλέπει τὴν Θεότητα τοῦ Λόγου καὶ ἐκπλήσσεται πολύ» Ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀπέραντου πελάγους τῶν δωρεῶν τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου μας στάθηκε μὲ ἀπεριόριστο θαυμασμὸ κι ἕνας πρώην μεγάλος ἁμαρτωλὸς καὶ ὕστερα μεγάλος ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος. Μὲ καρδία ξεχειλισμένη ἀπὸ ἀγάπη καὶ εὐχαριστία λέγει: «Ἡ ἀνέκφρασττη φιλανθρωπία σου, τὴν ὁποία ἐπέδειξες μόνο ἀπὸ καλωσύνη καὶ γλυκύτητα γιὰ μᾶς τοὺς ἀναξίους ξεπερνᾶ κάθε διάνοια. Διότι ὁ δικός σου Υἱὸς καὶ Θεός μας «δὲν προσέλαβε ἀγγέλους, ἀλλὰ παιδιὰ τοῦ Ἀβραάμ, ἀφοῦ ὁμοιώθηκε κατὰ πάντα μαζί μας ἐκτὸς τῆς ἁμαρτίας». Μάλιστα προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύσι καὶ ὄχι τῶν ἀγγέλων. Τὴν ὑπερύψωσε πάνω ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς καὶ πάνω ἀπὸ τὰ τάγματα τῶν ἀγγέλων. Ψηλότερα ἀπὸ τὰ Χερουβεὶμ καὶ τὰ Σεραφείμ. Τὴν ἐγκατέστησε στὰ δεξιά σου. Αὐτὴν λοιπὸν ἐξυμνοῦν οἱ Ἄγγελοι, προσκυνοῦν οἱ Κυριότητες καὶ τρέμουν ὅλες οἱ ὑπερκόσμιες Δυνάμεις βλέποντας τὸν Θεάνθρωπο καθισμένον πάνω σαὐτές».
Ἀγαπητοί μου.
Ὅσα ἐγκώμια καὶ ἂν ψάλη ἡ ἀνθρώπινη γλῶσσα γιὰ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ ὅλα ἀποδεικνύονται πολὺ μικρὰ ἐνώπιον τοῦ μεγαλείου Του. Γιαὐτὸ παρακαλῶ ὅλους νὰ πλησιάσουμε στὸ μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας μὲ ἀγάπη καὶ ἁπλότητα παιδική, ὥστε νὰ καρπωθοῦμε τὰ περισσότερα ἀπὸ τὴν μεγάλη δωρεά Του. Ἀμήν.

Φλώρινα Χριστούγεννα 2015

Μὲ ἑόρτιες εὐχὲς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.