ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας. Η συνεδρίαση θα γίνει στις 15:00΄ μμ.. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:
 1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 39/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην ¨Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας¨» Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 40/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, η οποία αφορά στην ¨Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012¨». Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
 3. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 41/2015 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην ¨Έγκριση στοχοθεσίας 2016 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας¨». Εισηγητής κος Νικόλαος Ευαγγέλου, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας
. 4. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 104/2015 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Θ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας» Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 5. «Άδεια ίδρυσης καταστήματος ¨Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εμπορίου - Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης Τροφίμων¨ στην ¨ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ επί της οδού 1ο χλμ. Ε.Ο. Φλώρινας – Θεσσαλονίκης σε αντικατάσταση του υφιστάμενου καταστήματος» Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας. 
6. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Αναστασιάδης Παντελής του Αλεξάνδρου)» Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας. 
7. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Τράιτσης Δημήτριος του Στεφάνου)» Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας. 8. «Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς Φλώρινας (Τριγωνίδης Νικόλαος του Παύλου)» Εισηγητής κος Μιχαήλ Καρακόλης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας. 9. «Χρονική παράταση σύμβασης υπ αριθμ’ 13995/03-07-2015» Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
10. «Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων, προϋπολογισμού 1.966.056,91 € πλέον ΦΠΑ 23% 452.193,09 € σύνολο 2.418.250,00 € με Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό, για τα έτη 2016-2017» Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
11. «Παράταση συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων» Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 12. «Σχετικά με την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015» Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 13. «Έγκριση δαπανών διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και διαλέξεων» Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη-Δημητρίου, Διευθύντριας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
14. «Παράταση παράδοσης του παραδοτέου ¨4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Δημοτικών Κτηρίων Φλώρινας της ενθέματης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ¨Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας από εξωτερικούς ειδικούς για την υλοποίηση των παραδοτέων ¨4.1.1 – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις Δημοτικών Κτηρίων Φλώρινας¨ και ¨4.2.1 – Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Φλώρινας – Συμμετοχή στο ¨Σύμφωνο των Δημάρχων¨» Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας. 
15. «Παραλαβή Δ΄ Φάσης της Πράξης ¨Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας¨, με παραδοτέα τα τεύχη με τίτλο: ”Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας” – Φάση Δ- Υποέργο 1 – “Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Φλώρινας στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Προγραμματική Περιόδου 2014-2020 ή άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων”» Εισηγητής κος Γεώργιος Απιδόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
 16. «Έγκριση τη ς υπ΄ αριθμ. 220/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας σχετικά με «¨Τιμολόγια Δ.Ε.Υ.Α.Φ., οικονομικού έτους 2016¨» Εισηγητής κος Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ