ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση για τα «Συστήματα πιστοποίησης στον τομέα της βιομάζας στη Δυτική Μακεδονία». Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “GABE - Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” Ημερομηνία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016
Τόπος: Επιμελητήριο Φλώρινας (Μεγαρόβου 19)
Ώρα έναρξης: 17:30Έργο G.A.B.E.
Το έργο “Greek-Albanian cross border cooperation in Biomass Exploitation” με ακρωνύμιο GABE υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του IPA Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία 2007-2013 και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης» (1.Enhancement of cross-border economic development), Μέτρο 1.2 «Προώθηση επιχειρηματικότητας» (1.1 Promote entrepreneurship).
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.
Σκοπός του έργου GABE είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της διασυνοριακής περιοχής για την ανάπτυξη κοινών προσεγγίσεων αναφορικά με την ενίσχυση των τοπικών οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιομάζας. Ειδικότερα το έργο στοχεύει:
• στην ανάπτυξη μίας κοινής στρατηγικής αξιοποίησης του δυναμικού βιομάζας της διασυνοριακής περιοχής, βασισμένη στην βιώσιμη παραγωγή και χρήση της βιοενέργειας
• στην ανάδειξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων ανάπτυξης, βασισμένα στην τεχνολογική αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής
• στην διατομεακή και διασυνοριακή δικτύωση για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας σε όλη την περιοχή της παρέμβασης, η οποία θα θέσει τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να δημιουργηθούν κοινές δομές για αειφόρο ανάπτυξη στον τομέα της βιομάζας
• στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού βιομάζας της περιοχής
• στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων) σε θέματα σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης της επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της βιομάζας
• στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μέσων προβολής και προώθησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
• στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μιας εικονικής/διαδικτυακής πλατφόρμας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της Βιοενέργειας

Ειδικότερα όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίησης, γίνεται μια αναφορά στα πιο διαδομένα συστήματα που υπάρχουν σήμερα και παρουσιάζεται ένα περίγραμμα περιφερειακού συστήματος ποιότητας και ιχνηλασιμότητας βιοκαυσίμων, το οποίο σχεδιάζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Περισσότερες πληροφορίες: http://gabeproject.com

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΔΥΟ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΥΠΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ