Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
 Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης » . 2. Το Π.∆. 146 /2010 (ΦΕΚ 239 Α΄) «Οργανισµός Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας » 3. Tην αριθ. 38200 / 1136 / 11-8-2011 (ΦΕΚ 1969 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υποδοµών – Μεταφορών & ∆ικτύων «Κανονισµός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθµών ασυρµάτου » 4. Την µε αρ. πρωτ. οικ. 16046/425/Φ.310/02-03-2012 εγκύκλιο του Γενικού Γραµµατέα Επικοινωνιών. 5. Την µε αρ.πρωτ.145575/724526-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη. Αποφασίζουµε 1. Προκηρύσσουµε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1 και Εισαγωγικού επιπέδου. 2. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν µε χρήση του Μηχανογραφικού Συστήµατος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο) για την εξέταση των Ραδιοερασιτεχνών, στην αίθουσα εξετάσεων της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 3. Ηµεροµηνία διεξαγωγής των εξετάσεων είναι η 19-12-2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα έναρξης η 09:00 π.µ 4. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας µέχρι τις 09-12-2016 ηµέρα Παρασκευή. Χ 5. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η προσφυγή για παράβαση νόµου από όποιον έχει έννοµο συµφέρον σύµφωνα µε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /07-06-2010) και εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής Εσωτερική ∆ιανοµή 1. Χρον. Αρχείο + Οικ. φακ. 2. Πίνακας Ανακοινώσεων Πίνακας Αποδεκτών 1. Υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Τµήµα Προδιαγραφών & Ηλεκτρ. Εφαρµογών 2. Ραδιολέσχη Φλώρινας 3. Μέλη επιτροπής εξετάσεων 4. Γραφείο Τύπου ΠΕ Φλώρινας Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Για το λόγο αυτό και επειδη εχει κουρασει το φαινομενο των ανωνυμων σχολιαστων τα σχόλια που θα αναρτουνται στο συγκεκριμένο blog θα είναι μόνο όσα φέρουν το όνομα του σχολιαστή. Ευχαριστουμε για την κατανόηση.
Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.